KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA FORMU 

ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması hususunda büyük bir özveri göstermektedir. Bu amaçla aşağıda yer alan hususlarda bilgi sahibi olmanızı önemsiyoruz. 

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tanımlar;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  tarafından getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

Kişisel Verilerin Güvenliği;

 

ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  internet sitesi aracılığıyla toplanan ve işlenen tüm Kişisel Veriler, imha, kayıp (kaza sonucu kayıplar dâhil), yetkisiz erişim / kullanım veya ilk kullanım amacı ile uyumsuz kullanım riskini en aza indirecek şekilde saklanacak ve işlenecektir. NARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.

 

ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir.

 

Veri sahibinin kendisi tarafından bilgi beyan etmesiyle elde edilmekte olan ve işbu politikadaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir:

 
 • İsim, soy isim, adres, telefon, ikamet edilen şehir/ülke, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, satış ve ödeme verileri ile internet sitesi aracılığıyla iletilen diğer kişisel verileri ileARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ ile iletişime geçildiğinde talep edilen kişisel verilerdir. 
 • ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ Grup şirketleri toplanan bu kişisel verileri birbirleri ile paylaşabilmekte ve bu politikada yer alan amaçlara uygun olarak kullanabilmektedir. Aynı zamanda kişisel veriler ürünlerin, hizmetlerin, içeriğin ve reklamların geliştirilmesi için de kullanılabilmektedir.
 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

 

İşlenen kişisel veriler, ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:

 
 • Vergi mevzuatı ve diğer mevzuattan doğan suçların engellenmesi,
 • Vergi ve diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ ’nin meşru menfaati uyarınca satış verilerin denetlenmesi,
 • Hukuka uygunluk kontrolünün sağlanması
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. 
 

Kişisel Verilerin Paylaşılması;

 

ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ ’nin yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir.

 
 • Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  bünyesindeki iş birimleri ve fabrikalar ile,
 • ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile,
 • Taleplerin/şikâyetlerin/önerilerin değerlendirilebilmesi, ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan veARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  namına hizmet veren üçüncü taraflar ile,
 • İş devirleri sırasında şirket varlıkları yan kuruluşlar veya yeni iş alanları alım satımında kişisel veriler ilgili üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.
 • Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir.
 • İlgili bir yasanın gerektirdiğini iyi niyete inanıldığında
 • Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine;
 • Uygulanabilir politikaları doğrulamak veya uygulamak için;
 • Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve korumak için;
 • Acil bir duruma cevap vermek için;
 • ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ ’ne ait web siteleri, ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  veya kamuya ait üçüncü tarafların haklarını, mülkünü, güvenliğini korumak amacıyla.
 

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması;

 

ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  işbu Politikada açıklanan amaçlar çerçevesinde, yurt dışı veri aktarımı yapılmamaktadır. 

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi;

 

Kişisel veriler ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise,ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları;

 

Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

 
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncelleştirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 

Veri sahipleri yukarıda listelenmiş haklardan birini kullanmak istedikleri takdirde, ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ ’ne iletebilirler.

 

ARS ARSLAN MOBİLYA İNŞAATSAN VE DIŞ LTD.ŞTİ  veri sahiplerinden gelecek olan bu talepleri, en geç 30 iş günü içerisinde değerlendirerek geri dönüş sağlayacak olmakla birlikte, bu geri dönüşler yazılı veyahut ta elektronik ortamda olmak suretiyle çeşitlilik gösterebilecektir.

 


 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Çerezler Hakkında Bilgi

Ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.